Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler


Ticari kazancın veya kurum kazancının tespitinde vergi kanunlarının indirilmesine müsaade etmedikleri ödemeler, vergi uygulamasında "Kanunen Kabul Edilmeyen Gider" olarak adlandırılmaktadır. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan indirilemeyecek giderlerdir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 41 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "İndirilecek Giderler" ve "Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler" başlığı altında açıklanmıştır. Ayrıca, Kurumlar Vergisi mükellefleri için yasal düzenlemelere ilaveten Kurumlar Vergisi Kanunu'nda "Diğer İndirimler" ve "Kabul Edilmeyen İndirimler" başlığı altında ilaveler yapılmıştır. Bunlarla birlikte firmanın faaliyet alanına ve hacmine göre KKEG değişiklik gösterebilmektedir.


Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Tanımları

Workcube'de KKEG girişleri "Masraf Fişleri" üzerinden yapılır. Masraf fişinde seçilen bütçe kalemi ve bu bütçe kaleminde yapılan KKEG tanımları üzerinden muhasebe fişleri oluşur. Sonrasında muhasebeye konu olur.

Not: Bütçe kalemi haricinde diğer alanlar ile ilgili daha fazla bilgi için "Masraf ve Gelir İşlemleri" başlıklı yazı okunmalıdır.


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Bütçe > Bütçe Kalemleri

 1. Bütçe Kalemi: Giderin bütçeleştirileceği bütçe kalemi tanımlanır.
 2. Muhasebe Kodu: Giderin işleneceği muhasebe kodu seçilir.
 3. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider: KKEG tutar ve yüzde olarak 2 farklı şekilde tanımlanır.
  • Kanunen Kabul edilmeyen giderin "Tutar" olarak seçilmesi durumunda, gider için üst sınır belirlenmiş olur. Gider için belirlenen harcama tutarı burada belirlenen KKEG tutarı üst limite göre hesaplanır.
  • Kanunen Kabul Edilmeyen giderin "Yüzde" olarak seçilmesi durumunda, gider için belirlenen tutarın yüzdesi üzerinden KKEG tutarı hesaplanır.
 4. Kanunen Kabul Edilmeyen Muhasebe Kodu: KKEG'nin işleneceği muhasebe kodu seçilir.


Tanımlanan bütçe kalemlerine göre aşağıdaki masraf fişi üzerinde KKEG hesaplamasını inceleyelim;

1 No'lu satırda, KKEG'si tutar seçilmiş bütçe kaleminde, 20.000 TL tutarında harcama,

2 No'lu satırda, KKEG'si yüzde seçilmiş bütçe kaleminde 1000 TL tutarında harcama girilmiş olsun.


Masraf Fişinde 1.satırda KKEG de Tutar seçili satır için;


 1. 770.200.02 Araç Kiraları: Harcama tutarı 20.000 TL. KKEG üst limit 17.000 TL.
  Harcama tutarının, üst limite girilen tutarı 17.000 TL olarak borç hesabına eklenir.
 2. 950 KKEG: Üst limiti aşan tutar 3000 TL + 3000  * %18KDV = 3540 TL olarak borç hesabına işlenir.
 3. 191.100.18 İndirilecek KDV: Harcama Tutarı * %18 : 17.000*%18 + = 3060 TL olarak borç hesabına işlenir.


Masraf Fişinde 2.satırda KKEG de % olarak seçilen satır için;


 1. 770.200.001 Araç Yakıtları: Harcama Tutarı 1000 TL KKEG % 30 olarak seçili.
  Harcama tutarının KKEG yüzdesinden farkı 1000 TL * %30 = 700 TL olarak alacak hesabına işlenir.
 2. 689.001 KKEG: KKEG yüzde tutarını 300TL + 300 * %18 KDV = 354 TL olarak alacak hesabına işlenir.
 3. 191.100.18 İndirilecek KDV:  Araç Yakıtı Harcama Tutarı * %18  700 * %18 = 126 TL olarak alacak hesabına işlenir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler