Linux ve Windows sunucularda Workcube kurmak için Workcloud


Workcloud; Web tabanlı Workcube kurulum uygulamasıdır. Workcube kurmak için öncelikle sunucunuzda /workcloud domainiyle Workcube kurulum kodlarını git üzerinden klonlayarak  bir web sitesi oluşturulur. Workcloud ile Workcube adım adım kurulur. Workcloud uygulamasını sunucunuzda kurmak için Sudo veya Powershell komutları kullanabilirsiniz.


Linux'da Sudo Komutlarıyla Workcloud Kurulumu

Apache Konfigürasyonu ve Site Oluşturma

Apache2 paketi yükleme
Paket yönetim komutu kullanılarak yüklenir.

 • Komut: apt-get update
 • Komut: apt-get install apache2
 • Komut: sudo service apache2 restart


Site ana dizininin oluşturulması

 • Komut: sudo mkdir /var/www/workcloud/
 • Komut: sudo mkdir /var/www/workcloud/public_html/


Site dizinine git üzerinden dosyaların çekilmesi

 • Komut: cd /var/www/workcloud/public_html/
 • Komut: git clone git clone https://bitbucketserver@bitbucket.org/oturhan/workcloud.git


Site konfigürasyon dosyasının oluşturulması

 • Komut: cd /etc/apache2/sites-available (Konfigürasyon klasörüne gider)
 • Komut: sudo cp 000-default.conf workcloud.conf (Site conf dosyasını oluşturur)
 • Komut: sudo nano workcloud.conf


Not: workcloud.conf isimli dosya oluşturulduktan sonra nano ile açılır ve içerisinde virtualhost tanımı yapılır. 

Ardından aşağıdaki komutlar sırasıyla çalıştırılır.

 • Komut: a2dissite 000-default.conf (Default conf dosyasını pasife alır)
 • Komut: a2ensite workcloud.conf (workcloud.conf dosyasını aktif eder)
 • Komut: systemctl reload apache2 (Apache servisini yeniden başlatır)

Kaynak: https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-apache#4-setting-up-the-virtualhost-configuration-file


Coldfusion WS Config yapılandırması

Apache üzerinde wsconfig yapılandırması için sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırılır.

 • Komut: cd /ColdFusion/cfusion/bin (ColdFusion ana dizinine gidilir)
 • Komut: ./wsconfig -ws Apache -dir /etc/apache2/ -v

Kaynak: https://coldfusion.adobe.com/2018/11/adventures-in-installations-installing-cf-2018-developer-edition-on-ubuntu-16-04-apache/


SSL yükleme ve Apache SSL Konfigürasyonu

pfx uzantılı dosya sunucuda herhangi bir dizine taşındıktan sonra sırasıyla aşağıdaki komutlar çalıştırılır.

 • Komut: openssl pkcs12 -in workcube_certificate.pfx -clcerts -nokeys -out workcube_certificate.cer
 • Komut: openssl pkcs12 -in workcube_certificate.pfx -nocerts -nodes  -out workcube_certificate.key
 • Komut: mv workcube_certificate.cer /etc/ssl/certs/workcube_certificate.cer
 • Komut: mv workcube_certificate.key /etc/ssl/private/workcube_certificate.key
 • Komut: cd /etc/apache2/sites-available (Konfigürasyon klasörüne gider)
 • Komut: sudo cp 000-default-ssl.conf workcube-ssl.conf (Site conf dosyasını oluşturur)
 • Komut: sudo nano workcube-ssl.conf

domain-ssl.conf isimli dosya oluşturulduktan sonra nano ile açılır ve içerisinde aşağıdaki örnekteki gibi virtualhost tanımı yapılır.

 • Komut: a2dissite 000-default-ssl.conf (Default conf dosyasını pasife alır)
 • Komut: a2ensite fomain-ssl.conf (domain-ssl.conf dosyasını aktif eder)
 • Komut: systemctl reload apache2 (Apache servisini yeniden başlatır)
 • Komut: sudo a2enmod ssl (Ssl modülünü aktif eder)
 • Komut: systemctl restart apache2

Firewall aktifleştirme ve port tanımlama
 • Komut: sudo ufw enable
 • Komut: sudo ufw status
 • Komut: sudo ufw allow ‘Apache’
 • Komut: sudo ufw allow ‘OpenSSH’
 • Komut: sudo ufw allow 8500/tcp
 • Komut: sudo ufw reload
Kaynak: https://www.ibm.com/docs/en/spectrum-scale/5.1.0?topic=firewall-examples-how-open-ports


Java Keystore Sertifika Yükleme

 1. Dışarıdan linux sunucudaki siteden web servis istekleri yapıldığında hata oluşacaktır. Bu problemi gidermek için keytool aracını kullanarak sertifikanızı javaya tanıtmalısınız.
 2. Siteye ssl sertifika yükleme işlemini tamamladıktan sonra tarayıcıyı açın anahtar ikonuna tıklayarak sertifikayı DER ile kodlanmış ikili formatında  dışarıya aktarın.
 3. Sertifikayı linux sunucuda herhangi bir dizine indirin. Ardından aşağıdaki komutları çalıştırın.
 • Komut: cd /ColdFusion/jre/bin
 • Komut: ./keytool -importcert -file /setups/sertifika-dosyası/domain_certificate_der.cer -keystore "/ColdFusion/jre/lib/security/cacerts" -alias "domain_certificate_der"
  Şifre: Sertifikanın şifresi girilir.

Kaynak: https://stackoverflow.com/questions/21076179/pkix-path-building-failed-and-unable-to-find-valid-certification-path-to-requ
Kaynak: https://stackoverflow.com/questions/4325263/how-to-import-a-cer-certificate-into-a-java-keystore

Sunucuya Sertifika Yükleme

Sertifika dosyalarının tümünü Linux sunucu üzerinde /usr/local/share/ca-certificates/ dizinine taşıyın.

 • Komut: sudo update-ca-certificates (Dizindeki tüm sertifikaları pem formatında /etc/ssl/certs altına taşır)
 • Komut: sudo update-ca-certificates –fresh

Kaynak: https://manuals.gfi.com/en/kerio/connect/content/server-configuration/ssl-certificates/adding-trusted-root-certificates-to-the-server-1605.html 


Add-on servislerinin kurulması

 1. https://helpx.adobe.com/coldfusion/kb/coldfusion-downloads.html adresine gidin
 2. Linux için add-on servisi dosyasını ana dizine indirin.
 3. Dosyayı çalıştırın.
 4. Yüklemeyi tamamlayın.

Not: Yükleme dizini olarak /coldfusionaddonservices verin.


Windows Fontlarının Linux'a ve CF ve Lucee'ye yüklenmesi

Arial, times vs. fontlar windows fontlarıdır ve linux işletim sistemine aktarılmadıkça kullanılamazlar.
Windows fontlarını Linux’e aktarmak ve ardından Coldfusion admin panelinden tanıtmak gerekir. 

 1. Fontları windows ortamından kopyalayın C:\Windows\Fonts
 2. Fontları zip dosyası olarak sıkıştırın
 3. Linux sunucuda usr/share/fonts\truetype dizinine gidin
 4. windows isminde bir klasör yaratın
  1. Komut: mkdir windows
  2. Komut: chmod -R 777 windows
  3. zip dosyasını windows dizininde açın
  4. Komut: unzip windows.zip
 5. Coldfusion admin panelinde server settings > font management sayfasına gidin.
 6. Register new fonts başlığı altındaki Browse butonuna tıklayın, windows font klasörünü seçin ve kaydedin.Windows - PowerSheel Komutlarıyla Workcloud Kurulumu

IIS Konfigürasyonu ve Site Oluşturma

Site ana dizininin oluşturulması

 • Komut: mkdir C:/inetpub/workcloud


Site dizinine git üzerinden dosyaların çekilmesi

 • Komut: cd C:/inetpub/workcloud
 • Komut: git clone git clone https://bitbucketserver@bitbucket.org/oturhan/workcloud.git


IIS Site tanımı

 • Komut: cd C:\Windows\System32\inetsrv
 • Komut: add site /name:"workcloud" /bindings:http://workcloud:80 /physicalpath:"C:/inetpub/workcloud"


Coldfusion WS Config yapılandırması

 • Komut: cd C:\Coldfusion\cfusion\runtime\bin
 • Komut: wsconfig -ws IIS -site "workcloud"


Workcloud uygulaması oluşturulduktan sonra Workcloud uygulamasını host dosyanıza eklemeniz gerekmektedir.

 • Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\host
 • Linux: etc/hosts


Workcloud uygulaması yukarıdaki komutlarla oluşturulduktan sonra tarayıcı üzerinden workcloud/ adresine giderek Workcloud uygulamasını çalıştırabilir ve Workcube uygulamasını kurabilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?