Çek Tahsil ve Ciro Kur Farkları Raporu


Çek Tahsil ve Ciro Kur Farkları raporu, çek giriş ve tahsil etme işlemleri tarihleri arasında oluşan kur farklarını gösteren bir rapordur. Rapor, oluşan kur farklarına göre oluşturulacak kur farkı faturası ve ödenecek KDV'nin hesaplanması sağlamak ve yönetmek için kullanılır.


Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Çek Tahsil ve Ciro Kur Farkları Raporu


Yurt içinde döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak gerçekleştirilen çek tahsilat işlemlerinde ciroda kur farkları oluşur. Çek giriş ve tahsilat tarihleri arasında oluşan lehe veya aleyhe kur farklarının faturalandırılması ve KDV konusu mükellefler arasında önemli bir husustur. Pratikte uygulamada bu husustan doğan anlaşmazsızlıklar bazen mükellefler arasında hukuki boyutlara ulaşabilir.

Bu konuyla ilgili aylık olarak az sayıda dövizli işlem yapan firmalar için uygulamada problemler daha az oluşur. Ancak ayda yüzlerce hatta binlerce dövizli işlem yapan bir mükellefte her dövizli işlem için vade ve tahsilat tarihlerinin takibinin yapılması, dövizli çeklerle düzenlenen alım ve satım faturaları arasında bağ kurulması, bu çeklerin ciro edildiği veya kırdırıldığı tarihlere kadar oluşan kur farklarının işlem bazlı olarak hesaplanması, faturalanması ve muhasebeleştirilmesi manuel olarak zor ve yüksek düzeyde hataya sebebiyet verecek düzeydedir.

Workcube'ün Çek Tahsil ve Ciro Kur Farkları ile buradaki iş yükü büyük bir oranda azalır; maliyet, zaman ve enerjiden tasarruf edilir.

Dikkat:

Bu konu KDV Uygulama Genel Tebliğinde aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

“Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibarıyla vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanır.

Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.”

Gelir İdaresi Başkanlığının çeşitli tarihlerde vermiş olduğu özelgelerde dövizli ya da dövize endeksli satışa ilişkin tahsilatın çek ve senetle yapıldığı hallerde, kur hesaplamalarında alınan çek ve senetin ciro edilmesi halinde ciro tarihinin dikkate alınacağı belirtilmiştir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 04.07.2013 tarih ve 39044742-KDV.24-979  sayılı özelgesi : ".. firmanız adına keşide edilen çekin firmanızca ciro edilmesi tahsil hükmünde olduğundan ciro edilen tarih ödeme tarihi olarak dikkate alınacak ve vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi (ciro edilme tarihi) arasında ortaya çıkan kur farkı üzerinden, lehine kur farkı ortaya çıkan mükellef tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanacaktır. "


Rapor açıldığı gibi rapor bilgisi gelir. Tek bakışta çekin hangi cari hesapla ilişkili olduğu hangi tarihte çek giriş işleminin yapıldığı, tahsil edildiği, çek statüsü ve giriş/tahsil işlemleri arasındaki fark gözükür.

Çek No alanından ilgili çekin üzerine tıklanarak çekle ilgili tarihçe, notlar ve belgelere ulaşılabilir. Bu detaylar incelendikten sonra alınacak aksiyon belirlenmiş olur.

Tip: Önceki muhasebe dönemlerindeki çek tahsilat işlemleri ve kur farklarını görüntülemek için muhasebe döneminin değiştirilmesi gerekmektedir. Kullanıcının önceki muhasebe dönemlerine yetkisi olduğundan emin olunuz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler