KDV - 1 Beyan Hazırlama Raporu


Vergi mükellefleri belirli dönemlerde elde ettikleri gelirleri ve geliri tabi vergi tutarlarını beyan etmelidir. Mal ve Hizmet satışına tabi İşletmeler belirli dönemlerde KDV vergisi beyan etmek zorundadır. KDV Beyannameleri, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24'ünde verilmesi esastır.

Yol: BI - Raporlama > ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe İşlemleri


Workcube'de KDV-1 Beyan Hazırlama raporları faturalar ve masraf fişleri gibi mal ve hizmet alış-satışlarından doğan matrahları, farklı KDV oranları bazında listeleyerek vergiye esas tutarları listeler. Workcube üzerinde bir fatura, masraf fişi veya KDV beyanına tabi olacak bir işlem yapıldığında, arka planda KDV-1 Beyan Hazırlama raporuna ilgili tutarlar eş zamanlı olarak işlenerek veri akışı sağlanır.


KDV Beyannamesi - Tevkifat Uygulanmayan İşlemler

Belirlemiş olduğunuz vergi dönemi içerisinde tevkifata tabi olmayan toplam matrah ve vergi toplamlarının bir anlamda özetini gösteren bölümdür. Vergi oranlara kendi arasında ayrıştırılarak gösterilir.

 • Matrah: Üzerinden vergi hesaplanan tutardır. Yani 100 TL ' lik bir işleme tabilik 18 TL'lik bir kdv varsa, matrah kısmına 100 TL atılır.
 • KDV Oranı: Örnek olarak Türkiye'de %18 - %8 ve %1 olmak üzere satılan malın ve hizmetin şekline göre değişen oranlardır.
 • Matrah alanına kayıt atan işlem tipi ID: Müstahsil Makbuzu, Verilen Hakediş Faturası,Verilen Hizmet Faturası, Verilen Fiyat Farkı Faturası, Verilen Kur Farkı Faturası, Verilen Vade Farkı Faturası, Serbest Meslek Makbuzu - Satış, Toptan Satış Faturası, Perakende Satış Faturası, Gelir Fişi

Tevkifat Uygulanan İşlemler

 • İşlem Türü: Parametreler > Tevkifat Oranları sayfasında türleri ve tanımları tanımlanmış olan tevkifat türleridir.
 • Matrah: İlgili işlem türünde ilgili dönem içerisinde tevkifat uygulanmış bütün belgelerin matrahlarının hesaplandığı alandır.
 • KDV Oranları: Tevkifat uygulanmış işlemlerin KDV oranlarıdır.
 • Tevkifat Oranı: İdare tarafından belirlenen işlem türüne göre hesaplanması gereken tevkifat oranıdır.
 • Vergi: Satıcı olarak beyan etmemiz gereken toplam vergi tutarıdır. 

Örnek bir hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır:

1.000 TL ve % 18 KDV oranına ve 9/10'luk tevkifata tabi olan bir hizmet satışı gerçekleştirdiğimizi düşünelim.

1000x0,18 = 180 TL toplam vergi bulunur. Daha sonra uygulanacak tevkifat oranı hesaplanır.

180 x 0,9 = 162; bu tutar, alıcının beyan edeceği tutardır. Alıcı taraf bu tutarı KDV-2 beyannamesinde gösterirken, satıcı olarak bizlerde KDV-1 Beyannamesinin ekler kısmında gösteririz.

180 x 0,1 = 18; bu tutar, KDV-1 Beyannamesinde satıcı olarak bizim beyan edeceğimiz tutardır.


Diğer İşlemler

İşletmenin ana faaliyetlerinden kaynaklanmayan, genellikle nadirende olsa yapılan işletmenin bazı özellikli satışlarından doğan vergiye tabi işlemleri bu alanda beyan edilir.

 • 501: Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar Bu kişiler yurtiçinde bir alışverişten doğan tutar için KDV öderken, yurtdışına çıkarken KDV iadesi alırlar. Bu sebeple Türkiye dışında ikamet eden bir kişiye fatura kesilirken bu alana kaydedilir.
 • 503: Amormistan uygulanmış ve değerlemesi yapılmış bir sabit kıymet satışı gerçekleştirilirse bu alana kayıt atılır. "Sabit Kıymet Satış Faturası" işlem kategorisi ile yapılan kayıtların toplamı gösterilir.
 • 504: Satın alınan bir mal ve hizmet iade edildiğinde KDV uygulanıyorsa bu alanda gösterilir. Alıştan iadeler alt hesapları ile kontrol edilebilir. "Alım İade Faturası" işlem kategorisi ile yapılan kayıtların toplamı gösterilir.
 • 505: Tahsil edilemeyen alacak tutarı için satıcının KDV İndiriminden yararlanabilmesini sağlayan maddedir.
 • 550: Ana faaliyetimiz konusuna girmeyen ve yukarıdaki diğer maddelere tabi olmayan satışları ilgilendiren maddedir.

Toplamlar

Yukarıdaki bütün işlemlerin aslında bir alt toplamıdır. Bütün matrahları ve Hesaplanan KDV'leri toplar.

Not: Daha Önce İndirim Konusu KDV'nin ilavesi alanı manuel veri girilebilen bir alandır. Toplam matrah ve hesaplanan KDV alanı tıklanamaz şekildedir, çünkü yukarıdaki alanlardan oluşmmuş tutarları toplayarak getirir. Daha Önce İndirim Konusu KDV'nin ilavesi, Matrahı olmayan ancak KDV'i hesaplanması gereken işlemlerdir. İstisnai bir durumdur. 

Örneğin; KDV'sini indirim konusu yaptığımız ancak satmadığımız, bedelsiz olarak verdiğimiz (model gibi) kendi personelimize tahsis ettiğimiz veya işletme içerisinde kullandığımız/tükettiğimiz malzemeler için kullanılır.


İndirilecek İşlemler

 • 101 Önceki Dönemden Devreden İndirilecek: İlgili ayın beyannamesi ile, önceki aydan devreden KDV toplamı ile ilgili ayın indirilecek KDV toplamı, ilgili ayda hesaplanan toplam KDV tutarından fazla ise bir sonraki aya devreder. Bu alan manuel doldurulur.
 • 103 Satıştan iadeler: Mal ve hizmet satışlarının iadeleri bu alanda toplanır. 191 Satıştan İade KDV hesaplarında izlenebilir. Toptan satış iade işlem kategorisi ile yapılan kayıtların toplamı gösterilir.
 • 104 Türkiye'de İkamet Etmeyenlere İade: Yurt dışarısında yaşayan kişiler yönelik yapılan satışlarda ödenmiş olan kdv, gümrükte iade alınır. Bu kişilere yapılan iadeler bu alanda gösterilir.
 • 106 İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Yıl İçinde Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV: Satılan mal veya hizmetin bedeli, maliyetlerinize etki eden alışlar için ödenen KDV'den düşükse fazladan KDV yükü alınmış olur. Bu yüklenilen KDV'yi hesaplayıp iadesini talep edebilirsiniz. Bu iade talebi, KDV1 Beyanname raporunda istisnalar alanından yapılır.
 • 107 11/1-C ve Geçici 17.Madde: İhracatın yapılması şartıyla, dahilde işlem izin belgesi ile ithal edilen veya ihraç kayıdıyla satılan mallar için KDV ödenmez. İhracat gerçekleşinceye kadar, satıcı KDV'yi erteler. Çünkü ihracat kayıtlı alıcı KDV ödemez, ancak ihraç kaydıyla teslimde bulunan satıcı KDV öder. Fakat belirttiğimiz gibi satıcı ihracat gerçekleşinceye kadar bu KDV'yi erteler, ihracat gerçekleşincede iptal eder. Satıcının ödenecek KDV'si bulunmaması durumunda, satıcının devletten KDV alacağı doğar. Bu vergi iadesini almak yerine, sonraki KDV beyannamesinde indirim yapmak istiyorlarsa bu alan hesaplanarak tutar girilir.
 • 108 Yurt içi alımlar: Yurtiçinde tüm alışlar bu alana kaydedilir. KDV alanı masraf fişi, mal alım faturası, alınan hizmet faturası, alınan hakediş faturası, alınan vade farkı faturası, alınan kur farkı faturası
 • 109 sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV: Tevkifat oranı üzerinden satıcı tarafın yerine belli oranda KDV' yi Alıcı statüsünde KDV2 beyannamesinde beyan edip, KDV1 Beyannamesi ile indirim konusu yapılması isteniyorsa bu alan doldurulur.
 • 110 İthalde Ödenen KDV: İthalatta ödenen KDV toplamı yazılır.
 • 111 Değersiz Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV: Değersiz hale gelecek alacaklara ilişkin KDV'nin satıcı tarafından alacağız zarar yazıldığı vergilendirme döneminde, KDV1 Beyannamesi ile indirim konusu yapılmasını sağlayan alandır. Yani, Alacağını tahsil edemeyen Satıcı bu alanı doldurarak KDV1 Beyannamesinde indirim konusu yapar.

Önceki Dönemden Devreden KDV Tutarında Değişiklik Varsa Doldurulacak Tablo

Önceki Dönemden Devreden KDV tutarında tutar anlamında bir farklılık söz konusu olacaksa, bu alan doldurulur. İlgili ayın bir önceki döneminin KDV1 beyannamesinde devreden KDV varsa ve ilgili aydaki dönemde bu tutarı farklı olarak beyan edeceksek, nedenini ve tutarını bu alanda beyan ederiz. Değişikliğin kaynaklandığı neden seçilir ve manuel tutar girilir. 

Örneğin: Faturaların mükerrer kesilmiş olması ve sonradan farkedilmesi, kurların yanlış hesaplanması sonucu sonrasından farkedilmesi vebenzeri.


İhraç Kaydıyla Teslimler

İhracat işlemlerinde, teşvik amaçlı KDV istisnası uygulanır ve KDV hesaplanmaz. İhracatçılar, fazladan KDV yükü yüklenmemeleri adına ihracatı tabi olacak ilgili ürünün alımında, veya ilgili ürünün üretiminde kullanılan malzemelerinin alımında KDV'siz alım yaparlar.

 • Dahilde İşlem ve Nihai İşlem: Dahilde veya Nihai işlem türlerinde imalatçı satıcısı ve ihraç kayıtlı fatura kesiyorsak hesaplanan KDV tutarları yazılır. İmalatçı satıcı olarak KDV Hesaplanır, ancak müşteri bunu ödemez. İhracat gerçekleştiğinde, KDV iptal edilir. Teslim bedeli, İhrac kaydıyla kestiğimiz faturaların KDV hariç tutarlarıdır.  Dahilde işlem ve Nihai işlem, BDP ortamındaki 701 ve 702 kod numaralı işlem türlerine tekabul eder.
 • İhraç Kaydıyla Teslim Bedeli Toplamı: Dahilde işlem ve nihai işlem toplamını alır.
 • Tecil Edilebilir KDV: Yukarıdaki ihraç kaydıyla teslim bedeli toplamı olan hesaplanan KDV tutarıdır.
 • Yurtiçi ve Yurtdışı KDV ödenmeksizin Temin Edilen Mal Bedeli:  Dahilde işlem kapsamında ihraç kaydıysa satışı yapılan mal, daha önce tarafımızdan yine sahip olduğumuz dahilde işlem belgesiyle KDV istisnası ile alış işlemi yapıldıysa, bu tutar ilgili alana yazılır.
 • İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV: İhraç kaydıyla satışını gerçekleştirdiğimiz malın, üretimi esnasında bizde dahilde işlem kapsamında ürünü KDV istisnası ile teslim aldıysak, bu durumlarda ihracatın gerçekleştiği dönemdeki iade edilecek KDV oranı Tecil Edilebilir KDV oranında farklı olacaktır. Alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark kadar ki tutara genel KDV oranı olan %18' lik KDV oranı uygulanarak hesaplanır.
 • Yüklenilen KDV: KDV istisnası ile ihraç kayıtlı teslimlerde KDV hesaplamazlar, ancak ilgili teslime konu olan malın alış esnasında KDV ödenmiş ise, ödenmiş olan bu KDV yüklenilen KDV olur. Bu durumda belli şartlar kapsamında KDV iadesi hakkı alma hakkı doğar. Hesaplanan KDV tutarı bu alana yazılır.
 • İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı: İndirimli orana tabi malları ihraç kaydıyla satan mükellefler isterlerse ihracatçıdan tahsil etmedikleri KDV yerine, ihraç edilen mal için fiilen yüklendikleri KDV’nin iadesini talep edebilirler. Bu yöntemi tercih edenler tahsil edilmeyen KDV’yi bu toplama dahil etmemelidir. Bu alan doldurulmak isteniyorsa, "Yüklenilen KDV" alanı boş olmamalıdır.

Not: Z raporu, Z Raporu Retail addon kullananlar için çalışır. 

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler