Linux - Docker ve Workcube Kurulumu


Docker, uygulamaların hızlı bir şekilde oluşturulmasına, test edilmesine ve dağıtılmasına olanak tanıyan bir yazılım platformudur. Docker, yazılımı, kitaplıklar, sistem araçları, kod ve çalışma zamanı da dahil olmak üzere yazılımın çalışması için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olan konteynerler adı verilen standart birimler halinde paketler.

Ubuntu Üzerinde Docker Engine Kurulumu
Kurulum için aşağıdaki komutları terminal üzerinde sırasıyla çalıştırın.

Sisteminizde hali hazırda önceden kurulmuş Docker’ın eski versiyonları mevcut ise bunları kaldırmak için aşağıdaki komutu çalıştırın. İlk defa docker kurulumu için bu komutu çalıştırmaya gerek yoktur.
 • sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Gerekli apt paket yüklemelerini yapın;
 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install \
 • ca-certificates \
 • curl \
 • gnupg \
 • lsb-release

Docker'ın resmi GPG anahtarını ekleyin;
 • sudo mkdir -m 0755 -p /etc/apt/keyrings
 • curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

İlgili repository için ayarlama yapın;
 • echo \
deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null


Apt paketlerini güncelleyin ve Docker engine, containerd ve Docker compose için en son sürümleri kurun;

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

Yeni bir konteyner oluşturarak kurulumun başarılı bir şekilde yapıldığını teyit edin. Bu komut bir test image’ı indirir ve onu bir konteynerde çalıştırır. Konteyner çalıştığında, bir onay mesajı yazdırır ve çıkar.
 • sudo docker run hello-world


Docker üzerinde Workcube  Kurulumu

Workcube resmi dockerhub adresine erişimi olan hesabınızla login olduktan sonra aşağıdaki komut ile image'ı sunucunuza indirin;
 • sudo docker pull dockerworkcube/lucee-nginx:latest
Aşağıdaki komut ile indirdiğiniz image'dan bir konteyner create edin:
 • docker container run -dt-p 8800:8800 -p 80:80 -e acceptEULA=YES -e password=yourpassword dockerworkcube/lucee-nginx:latest


Bütün bu işlemler sonrası Docker üzerinde çalışan bir Workcube olur. Workcube kurulum dokümanında belirtilen adımları takip ederek kurulumu tamamlayabilirsiniz. 

İpucu: Kurulum ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Workcloud ile Workcube Install" dokümanımızı inceleyebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler